Visie / Missie

De visie van de LBjk

Jonge kind specialisten zijn professionals die betrokken zijn bij de specifieke ontwikkeling van jonge kinderen. Zij hebben de expertise op het gebied van de ontwikkeling en leren van het jonge kind van nul tot zeven jaar. Daarbij word het spel gezien als basis voor ontwikkeling en leren van jonge kinderen. Ieder jong kind krijgt de kans om zijn of haar talenten ten volle te kunnen ontwikkelen. De LBjk vindt daarom dat de kwaliteit van deze specialist/begeleider van cruciaal belang is voor de optimale ontwikkeling van de professional en het jonge kind. Zij draagt zorg voor de afstemming tussen de verschillende voorzieningen waarin jonge kinderen spelen en leren. Zij biedt, met haar kennis en expertise, ondersteuning aan al die professionals in het werkveld die zich dagelijks inzetten voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Daardoor levert zij ook een bijdrage aan de doorgaande lijn binnen de voorzieningen.

Vanuit haar* expertise wordt de jonge kind specialist ingezet als begeleider van professionals die werkzaam zijn binnen voorzieningen met jonge kinderen
Jonge kind specialisten zijn werkzaam op verschillende manieren binnen voorzieningen waarin jonge kinderen spelen en leren.

 • Een jonge kind specialist kan werkzaam zijn als professional (pedagogisch medewerker/leerkracht) in het verzorgen van opvoeding en begeleiding van onderwijs aan jonge kinderen. Zij gebruikt haar specifieke kennis en inzichten om jonge kinderen vanuit hun eigen eigenheid te begeleiden en streeft ernaar het beste uit de kinderen te halen. Dit in samenwerking met het kind en zijn omgeving.
 • Een jonge kind specialist  kan werken als coach of begeleider van professionals in het zoeken naar een aanpak die aansluit bij de begeleidings-, speel,- onderwijsbehoeften van jonge kinderen. Daarbij stelt zij de ondersteuningsbehoeften van de professionals centraal.
 • De jonge kind specialist is een belangrijke schakel binnen de Integrale Kindcentra (IKC’s) en (brede) scholen. De specialist kan integratief denken en handelen: kan eigen vakkennis in andermans werkgebied integreren en leemtes overbruggen. De specialist waardeert de bijdragen en de rol van ouders en andere disciplines, zonder veroordelen en benut de kennis van het sociale netwerk van de jonge kinderen. Dit zorgt ervoor dat de ontwikkeling van jonge kinderen onafgebroken door kan gaan tussen de verschillende disciplines, te weten zorg, opvang en school.
 • De jonge kind specialist ondersteunt het interdisciplinair team bij het ontwikkelen van een (school)visie met betrekking tot het begeleidings-, speel,- onderwijsaanbod aan jonge kinderen. Zij is betrokken bij het opstellen en waarborgen van doelen, delen van kennis en zet leren om in handelen.
 • De jonge kind specialist levert een bijdrage aan professionaliseringstrajecten door bijvoorbeeld het geven van presentaties, workshops, trainingen of consultatie, gericht op (individuele) ondersteuning van de professionals. Tevens is zij in staat binnen haar organisatie een ‘lerend netwerk’ met alle betrokken professionals op te richten.

* Met het oog op de leesbaarheid is gekozen voor de vrouwelijke vorm. Uiteraard gaat het hier ook om mannelijke professionals.
 

De missie van de LBjk

is het behartigen van de belangen van jonge kindspecialisten:

 1. Waarborgen van de kwaliteit van de begeleiding van en het onderwijs aan het jonge kind (0-7 jaar).
 2. Erkennen en versterken van het specialisme dat de begeleiding van en het geven van onderwijs aan jonge kinderen vraagt.
 3. Ontwikkelen van de functieomschrijving waarbij de werkzaamheden en taken van jonge kindspecialisten worden beschreven.

Kwaliteitsborging:

 • De LBjk werkt aan een beroepsstandaard waarin de bekwaamheidseisen worden beschreven waaraan een jonge kindspecialist moet voldoen.
 • De leden van de LBjk kunnen zich in het kwaliteitsregister van de LBBO laten registreren als Jonge Kindspecialist, mits ze aan de gestelde kwaltieitseisen voldoen.
 • De LBjk draagt bij aan de professionalisering van mensen die met jonge kinderen werken door het vergroten van kennis, vaardigheden en attitude via kennisuitwisseling, scholing en het stimuleren van reflectie.  

Belangenbehartiging:

 • De Jonge Kindspecialist is een schakel tussen het specialistische werkveld en de specialistische opleiding met betrekking tot het onderwijs aan het jonge kind.
 • De LBjk wil als onderdeel van de LBBO via aanwezigheid in relevante overlegstructuren haar visie met betrekking tot doel, noodzaak, werkzaamheden en randvoorwaarden van de professionals die met jonge kinderen werken, uitdragen, toetsen en ontwikkelen.

Klik hier om de visie-missie van de LBBO te bekijken

Werk je met jonge kinderen? meld je dan aan bij de LBjk!